Cursus EHBO

In Nederland en België doen zich per jaar vijf tot zes miljoen ongevallen voor, te weten verkeersongevallen, sportongevallen, ongevallen in huis en bedrijfsongevallen. 

Deze ongevallen geven allemaal aanleiding tot een medische behandeling in welke vorm dan ook. Anders gezegd betekent dit dat één op de vijf mensen de kans loopt om een dergelijk ongeval mee te maken of om zelf slachtoffer te worden.

EHBO speelt in de benadering en behandeling van ongevallen een rol van betekenis, waar het gaat om slagvaardig en terzake kundig eerste hulp te verlenen. Zodoende worden jaarlijks zeer vele levens gered en ernstige invaliditeit voorkomen.

Eerste hulp is die hulp die – in afwachting van deskundige hulp – op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van de medemens.

Dat eerste hulpverlening zich niet alleen richt op levensbedreigende situaties mag duidelijk zijn. Denk echter eens aan verwondingen die later tot zeer vervelende complicaties kunnen leiden. Voor de eerste hulpverlening is een goede basiskennis van het menselijk lichaam en het functioneren hiervan onontbeerlijk. 

Niet alleen de anatomie – de leer over de opbouw van het lichaam – maar ook de pathologie – de ziekteleer – zijn van belang voor een goede kennis van zaken.

Kent u iemand die een EHBO cursus heeft gevolgd, of een cursus EHBO bij kinderen, of misschien reanimatiecursus?

Dan mag u zich gelukkig achten, want de meeste mensen hebben niemand in hun kennissenkring die eventueel zou kunnen helpen. EHBO is een cursus die misschien zelfs wel verplicht zou moeten worden op scholen. 

Er is een schrijnend te kort aan geschoolde mensen die weten wat te doen is in een noodsituatie

Daarom vragen we iedereen die dit leest ook zelf bij te dragen en een scholing te gaan volgen.